BELGELİK

Ağustos, 2019

 • 26 Ağustos

  UNESCO GLOBAL JEOPARK AĞI

  UNESCO Global Jeoparkları, uluslararası jeolojik öneme sahip yerlerin ve peyzajların bütünsel bir koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma kavramıyla yönetildiği birleşik tek coğrafi alanlardır. Yerel toplulukları da dahil ederek korumayı sürdürülebilir kalkınma ile birleştirme konusundaki aşağıdan yukarıya yaklaşımı giderek daha popüler hale gelmektedir. Halen 41 ülkede 147 UNESCO Küresel Jeopark bulunmaktadır. Her bir UNESCO Global Jeopark’ın web sayfası mevcuttur ve her …

 • 26 Ağustos

  AVRUPA JEOPARK AĞI (ProGEO)

  ProGEO önemli jeolojik alanların peyzajının korunmasının yanı sıra jeolojik miras niteliğindeki varlıklarım bilimsel eğitsel, kültürel ve turistik düzeylerinin korunması ve çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürüten bir STK’dur. Daha ayrıntılı bilgi için http://www.progeo.ngo/index.html lütfen tıklayınız

 • 26 Ağustos

  JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ

  Manisa’nın doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılarak turizm potansiyelini geliştirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Jeopark Belediyeler Birliği kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Jeopark Belediyeler Birliği tüzüğünü onaylaması ve Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2016 tarihindeki kararının resmi gazetede yayınlanması ile birlik resmen kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün’ün girişimleri ile kurulan Jeopark Belediyeler Birliği’nin merkezi ise …

 • 26 Ağustos

  TÜRKİYE’DEKİ JEOPARKLAR

  KULA – SALİHLİ JEOPARKI Ege Bölgesi’nde  Gediz Grabeninin orta kesimi ile iç batı Anadolu Platolarının batısında   yer alan Kula-Salihli Jeoparkı, Manisa ilinin  Kula ve Salihli ilçelerinin idari sınırlarının bütününü kapsamaktadır. Jeoparkın toplam alanı 2320 km2’dir. Gerilme tektoniğinin aktif ve etkili olduğu bir bölgede bulunan Kula Jeoparkı ve çevresi jeolojik ve tektonik açıdan oldukça karmaşık, jeomorfolojik açıdan oldukça zengin yapı gösterir. Jeopark …

 • 26 Ağustos

  JEOLOJİK MİRAS (GEOLOGICAL HERITAGE)

  Belli bir jeolojik süreci, olayı, zamanı ve sonucu temsil eden, yer kabuğunun geçmişine ait bilimsel verileri barındıran, her yerde rastlanılmayan, doğal veya insan eliyle yok olma tehdidi altında olup korunmaya alınması gereken jeositlerdir.

Temmuz, 2019

 • 28 Temmuz

  Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN-European Geoparks Network)

  Yeni bir doğa koruma kavramı olan Jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı’nın kurulmasıyla vücut bulmuştur. Kurum Avrupa sınırları içerisindeki Jeoparkların tescili ve koordinasyonundan sorumludur. UNESCO, IUGS ve IUCN gibi uluslararası kuruluşlarla koordineli biçimde faaliyet gösterir. Kula Avrupa Jeoparklar Ağı’nın 58. Üye Jeoparkıdır. Avrupa dışında bulunup Jeopark olmak isteyen sahalardan gelen yoğun talep neticesinde 2004 yılında UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı’nı adapte …

 • 28 Temmuz

  JEOTURİZM (GEOTOURISM)

  Jeoturizm, jeosit veya jeolojik miras durumundaki doğal varlıkları, mağara, kanyon veya etkileyici yer şekillerini görmek, tanımak veya inceleme amaçlı yapılan turizm çeşididir. Temel yönlendirici unsuru yerkürenin geçmişine duyulan merak ve bu merakı artırmaktır. İlginç doğal oluşumların varlığı turizm için malzemedir, ancak jeoturizmden söz edebilmek için, jeolojik miras elemanlarının, ziyaretçilerin kendi başlarına gezip öğrenebilecekleri şekilde alt yapının (kolay ulaşım, yön ve …

 • 28 Temmuz

  JEOSİT (GEOSITE)

  Yeryüzünde nadir rastlanan, dünyamızın jeolojik geçmişinde çok önemli bir olayı, süreci veya belli bir zaman aralığını temsil eden, bu özellikleriyle yerkürenin uzun geçmişi için kanıt durumunda olan kaya topluluğu, stratigrafik istif, fosil, mineral, yapı, yer şekli gibi oluşumlardır.

 • 28 Temmuz

  JEOPARK (GEOPARK)

  Aynı veya farklı türden jeolojik miras veya jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme mesafesinden küçük olmayan, ziyarete açık, idaresi kurulmuş, özel doğa koruma alanları olup, aynı zamanda bilim, eğitim ve doğa turizmi merkezleridir. Bunlar jeositlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını, aynı zamanda yöre halkının sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen, ulusal ve uluslararası tescili olan yerlerdir.